Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst E-boek


Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst - L. de Vries pdf epub

PRIJS: GRATIS

INFORMATIE

TAAL: NEDERLANDS
GESCHIEDENIS: 2005-12-01
AUTEUR: L. de Vries
ISBN: 9789013019728
FORMAAT: PDF EPUB MOBI TXT
BESTANDSGROOTTE: 11,83

UITLEG:

In dit S&J-deel zijn opgenomen: de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst, de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten, de Wet op de loonvorming, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en de Wet melding collectief ontslag. Deze wetten worden toegelicht aan de hand van inleidingen en aantekeningen. Voorts bevat deze uitgave de bijbehorende uitvoeringsbesluiten en -regelingen, het Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring cao-bepalingen en de statuten van de Stichting van de Arbeid. Ook internationale regelingen zijn opgenomen, onder meer de EG-richtlijnen betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en inzake collectief ontslag, en enkele verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie.

...f meer werknemersorganisaties.Het collectief onderhandelen moet de gelijkwaardigheid van de partijen verzekeren ... Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (Wet CAO ... ... . De cao werkt door in de individuele arbeidsovereenkomst die ... Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten: Alzoo Wij in overweging genome ... wetten.nl - Regeling - Wet collectieve arbeidsovereenkomst ... ... ., enz., enz. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten: Alzoo Wij in overweging genomen hebb De Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (in het kort Wet cao) is in Nederland van kracht sinds 1927.Deze wet regelt onder meer wat verstaan moet worden onder een CAO en wie bevoegd is tot het afsluiten van een CAO. Deze wet regelt onder meer: wat een cao precies is; wie bevoegd is tot het afsluiten van een cao. Verenigingen van werkgevers en van werknemers moeten in hun statuten ... In Nederland hebben de meeste mensen een baan met een bijbehorend inkomen. Dat inkomen wordt beïnvloed door het wettelijk minimumloon, waar een werkgever niet onder mag gaan zitten, maar ook door de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die van toepassing is.De cao regelt daarnaast vaak nog zaken zoals werkomstandigheden en werktijden. Indien een van degenen, die partij waren bij een collectieve arbeidsovereenkomst zich in verband met het bepaalde bij artikel 13 van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst in enig geding wenst te voegen of daarin tussen te komen, zal hij zulks kunnen doen in elke stand der zaak, zonder dat enig verlof of incidentele beslissing wordt vereist. Op de website over cao's van het ministerie van SZW kunt u zien of een cao algemeen verbindend is verklaard. En per welke datum dat het geval is. Cao gaat voo...